Světlana Janegová Tököliová

Diplomová práce

Komplexní návrh systému nakládání s komunálním odpadem v obci Krásný Dvůr

Comprehensive design of the municipal waste management system in Krásný Dvůr
Anotace:
Tato diplomová práce přináší zhodnocení současného stavu odpadového hospodářství v obci Krásný Dvůr a jeho místních částí. Na základě tohoto vyhodnocení jsou obci navrhnuty varianty změny v oblasti nakládání s komunálními odpady, které by sebou měly přinést zlepšení systému sběru, třídění a shromažďování komunálních odpadů vznikajících na celém území obce.
Abstract:
This thesis provides an evaluation of the current state of waste management in Krásný Dvůr village and its local area. Based on this evaluation it was proposed to this municipality the variants of changes in municipal waste management, which should improve the system of collecting, sorting and collecting of municipal wastes generated throughout the municipality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Kristýna Červená

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava