Theses 

Protižidovské zákonodárství ve Slovenské republice a v Protektorátu Čechy a Morava – komparativní analýza – JUDr. Jan Kazda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JUDr. Jan Kazda

Disertační práce

Protižidovské zákonodárství ve Slovenské republice a v Protektorátu Čechy a Morava – komparativní analýza

Anti-jewish legislation in the Slovak republic and in the Protectorate Bohemia and Moravia – comparative analysis

Anotace: Předkládaná disertační práce na téma „Protižidovské zákonodárství ve Slovenské republice a v Protektorátu Čechy a Morava – komparativní a analýza“ pojednává o legislativních a exekutivních omezeních Židů v letech 1939 – 1945 na území Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské republiky. Základním prostředkem této práce je analýza právních předpisů, které Židy vylučovaly z veřejného a hospodářského života a tím zásadním způsobem připravily půdu pro realizaci tzv. konečného řešení židovské otázky. Cílem této práce je pak poukázat na nejvýraznější rozdíly právní úpravy židovské otázky v protektorátním a slovenském právním řádu.

Abstract: The dissertation thesis entitled "Anti - jewish legislation in the Slovak Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia - Comparative and Analysis" deals with the legislative and executive restrictions of the Jews between 1939 and 1945 on the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia and the Slovak Republic. The basic means of this work is the analysis of the legal regulations that the Jews excluded from public and economic life, thus fundamentally paving the way for the realization of the final solution of the Jewish question. The aim of this work is to highlight the most distinct differences of legal regulation of the Jewish question in the Protectorate and Slovak law.

Klíčová slova: Žid, míšenec, rasa, právo, persekuce, majetek, podnik, vyloučení, vystěhování, arizace, Slovenská republika, Protektorát Čechy a Morava, holokaust, Jew, mischling (mixer race), race, law, persecution, property, business, exclusion, transportation, arization, Slovak Republic, Protectorate of Bohemia and Moravia, holocaust.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. František Emmert, Ph.D., doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 02:47, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz