Theses 

Live action role playing jako nástroj popularizace vědy a validace znalostí – Jakub DOLEČEK

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Jakub DOLEČEK

Master's thesis

Live action role playing jako nástroj popularizace vědy a validace znalostí

Live action role playing as tool of popularization of science and validation of knowledge

Abstract: Larp neboli live action role playing je formou hry v rolích připodobnitelnou k improvizovanému divadlu bez diváků. V České republice jsou larpy vnímány především jako volnočasová aktivita. Autor představuje edukační larpy, které svým záměrem přesahují relaxační účel hry. Koncepce těchto her je podložena empirickými poznatky i českými a zahraničními výzkumy. Autor prezentuje potenciál edukačních larpů, jakožto nástroje popularizace vědy a validace znalostí. Ke sběru dat byly použity metody interview, pozorování a dotazník. Data byla kvalitativně analyzována pomocí metody zakotvené teorie. Do výzkumu bylo zahrnuto více než sedm set žáků a studentů z Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastnili PopuLARPu Odyssea Holy zaměřeného na popularizaci chemie. Dále autor prezentuje doporučené standardy pro tvorbu a realizaci edukačních larpů se zaměřením na popularizaci vědy a validaci znalostí vycházejících z kategorií objevených během výzkumu. Rozbor objevených hlavních kategorií: úkoly a výzvy, spoluhráči, atmosféra/uvěřitelnost a motivace doplňuje rozbor subkategorií. Zjištění potvrzují potenciál edukačních larpů v oblastech popularizace vědy a validace znalostí.

Abstract: Larp or live action role playing is form of role playing game similar to improvised theatre without any audience. Larps are perceived mainly as free time activity in Czech Republic. Author presents educational larps, which in their intention reach beyond games´ leisure goal. Conception of those games is backed by empirical knowledge and Czech and foreign researches. Author presents potential of educational larps as tool of popularization of science and validation of knowledge. For data collecting was used methods as interview, observation and questionnaire. Data were qualitatively analysed by grounded theory method. There were over 700 students in Moravian-Silesian region involved in research which participated in PopuLARP Odyssey Holy aimed on popularization of chemistry. Author also presents recommendations for making and realisation educational larps aimed on popularization of science and validation of knowledge based on categories discovered during research. Analysis of main categories: quests, players, atmosphere/believability and motivation complement analysis subcategories. Discoveries confirm potential of educational larps on field of popularization of science and validation of knowledge.

Keywords: live action role playing, larp, edu-larp, edukační hry, popularizace vědy, validace znalostí, design, setting, kooperace, motivace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2014
  • Accessible from:: 18. 8. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.8.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 8. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOLEČEK, Jakub. Live action role playing jako nástroj popularizace vědy a validace znalostí. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 14:12, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz