Theses 

Vzdělávací programy z pohledu výsledků praktických aplikací – Bc. Michaela Gagová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Gagová

Master's thesis

Vzdělávací programy z pohledu výsledků praktických aplikací

Educational programs and their practical applications

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vzdělávacími programy v etapě základního vzdělávání. V úvodu teoretické části je popsán systém kurikulárních dokumentů. Podstatná část první kapitoly je věnována rámcovému vzdělávacímu programu, popsána je v ní charakteristika, pojetí a cíle základního vzdělávání, klíčové kompetence rozvíjející se u žáků v průběhu etapy základního vzdělávání. Dále jsou v této kapitole rozebrány jednotlivé vzdělávací oblasti, jejich vzdělávací obory a průřezová témata a na konec potom školní vzdělávací program. Druhá kapitola pojednává o tvorbě školního vzdělávacího programu a jeho procesu. Na závěr teoretické části je podrobně popsána vzdělávací oblast Člověk a příroda, která je klíčová pro praktickou část diplomové práce, jejímž cílem je návrh učební osnovy pro vyučovací předmět Fyzika.

Abstract: This diploma thesis deals with educational programs in the stage of elementary education. At the beginning of the theoretical part a system of curricular documents is described. A substantial part of the first chapter is devoted to the Framework Educational Program. It describes the characteristics, concepts and objectives of basic education, the key competences that are developed by pupils during the stage of elementary education. Furthermore, each educational area is described, its educational fields and cross-curricular themes, and at the end the school educational program is analyzed. The second chapter deals with the creation of the school educational program and its process. At the end of the theoretical part the educational area Man and nature is described in detail, which is crucial for the practical part of the diploma thesis, whose aim is the design of the curriculum for the subject Physics.

Keywords: Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, základní vzdělávání, klíčové kompetence, učební osnova, žák, Framework Education Programme, School Education Programme, Elementary Education, key competencies, curriculum, pupil

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Reader: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 05:32, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz