Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu – Bc. Radek Laci

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radek Laci

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing Communication Mix Selected Enterprise in Response to Changes in his Marketing mix

Abstract: Ve své bakalářské práci s názvem Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu se zaměřuji na rakouskou firmu. Nemohu říci, jakou firmu ve své práci zmiňuji, neboť čerpám důvěrná a zákonem chráněná data přímo z marketingového oddělení, proto jsem firmu pojmenoval jako XY. V první části bakalářské práce se zabývám popisem Marketingového komunikačního mixu a 4P v teoretické rovině. V praktické části analyzuji XY pomocí jednotlivých marketingových nástrojů. Následně jsem efektivitu jednotlivých nástrojů vyhodnotil a navrhnul jsem případná opatření pro efektivnější marketingový komunikační mix. Má bakalářská práce bude představena v marketingovém oddělení a následně konzultována. V případě kladných reakcí, bude tak oporou pro příští vytváření marketingových aktivit.

Abstract: In my thesis, entitled Marketing communication mix selected enterprise in response to changes in his marketing mix. I focus on the Austrian company. I cannot say which company I mentioned in my work, because I draw confidential and legally protected data directly from the marketing department, that is why I named the company as XY. In the first part of this thesis deals with the description of the marketing communication mix and 4P in theory. In the practical part I analyze XY using marketing tools. Then I evaluated the effectiveness of the various tools and proposed possible measures for effective marketing communication mix. This thesis will be presented in the marketing department and subsequently consulted. In case of positive response, it will be a support for the next creating marketing activities.

Keywords: Marketingový mix, marketingový komunikační mix, product, price, place, promotion, reklama, podpora prodeje, direct marketing, osobní prodej, public relations. Marketing Communication Mix, Marketing mix, Advertisement, Sales Promotion, Personal Selling, Public relations

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Mgr. Miloslava Kykalová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 07:53, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz