Tomáš Luber

Master's thesis

Stochastické metody řešení stacionární Schrödingerovy rovnice

Stochastic methods for solving the stationary Schrödinger equation
Abstract:
Náplní práce je vytvoření programu, který aplikuje metody variačního Monte Carlo na řešení stacionární Schrödingerovy rovnice ve výpočtu základního rotačně-vibračního stavu systému mnoha částic. Program je napsán ve Fortranu 95, má modulární strukturu a zaručující budoucí rozšiřitelnost a možnost použití pro kvantové systémy mnoha částic. Výpočty jsou provedeny pro nenabité klastry helia a argonu a …more
Abstract:
The content of this work is creation of a program package that employs variational Monte Carlo methods to solve the stationary Schrödinger equation for the ground state of many particle systems. Program is written in Fortran 95 and has a modular structure that guarantees future extensions and applicability in quantum many-particle systems. Calculations are carried out for uncharged clusters of helium …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: René Kalus
  • Reader: František Karlický

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava