Mgr. Martin Atanasov

Diplomová práce

Zneužití dominantního postavení v rozhodovací praxi

Abuse of dominant position in the decision-making practice of antitrust authorities
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je zneužití dominantního postavení, jakožto jedna z hlavních forem nedovoleného omezování hospodářské soutěže. Zaměříme-li svou pozornost blíže na příslušnou právní úpravu, zjistíme, že je plná neurčitých právních pojmů, jejichž vymezení tvůrce předpisu nikde nepodává. K definování těchto klíčových pojmů (jako podnik, dominantní postavení, zneužití, relevantní trh a ovlivnění …více
Abstract:
The aim of my thesis is abuse of dominant position as one of the main forms of illegal restriction of economic competition. If we focus our attention closer to the relevant legal regulation, we find that it is full of vague legal concepts as the lawmakers did not explain the detailed of the regulations anywhere. The definition of these key concepts (as undertaking, dominant position, abuse, relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta