Mgr. Martin Atanasov

Master's thesis

Zneužití dominantního postavení v rozhodovací praxi

Abuse of dominant position in the decision-making practice of antitrust authorities
Abstract:
Předmětem mé diplomové práce je zneužití dominantního postavení, jakožto jedna z hlavních forem nedovoleného omezování hospodářské soutěže. Zaměříme-li svou pozornost blíže na příslušnou právní úpravu, zjistíme, že je plná neurčitých právních pojmů, jejichž vymezení tvůrce předpisu nikde nepodává. K definování těchto klíčových pojmů (jako podnik, dominantní postavení, zneužití, relevantní trh a ovlivnění …more
Abstract:
The aim of my thesis is abuse of dominant position as one of the main forms of illegal restriction of economic competition. If we focus our attention closer to the relevant legal regulation, we find that it is full of vague legal concepts as the lawmakers did not explain the detailed of the regulations anywhere. The definition of these key concepts (as undertaking, dominant position, abuse, relevant …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2010
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta