Bc. Jiří Raida

Master's thesis

Politicko - ekonomický cyklus ČR a politika zaměstnanosti

Political business cycle and employment policy
Abstract:
Tato diplomová práce vychází z původní teorie A. Downse. Základní hypotéza je, že vláda je schopna ovlivnit průběh hospodářského cyklu (jako nositel fiskální politiky) a tudíž má možnost ovlivnit výkonnost ekonomiky (makroekonomické ukazatele – v našem případě nezaměstnanost). Pozitiva tohoto vlivu vlády využívají ve svůj prospěch a chovají se tak, aby maximalizovaly počet hlasů v následujících volbách …more
Abstract:
This thesis is based on the original theory A. Downs. The basic hypothesis is that the government is able to influence the business cycle (as the bringer of fiscal policy or fiscal authority) and therefore has the opportunity to influence the performance of the economy (macroeconomic indicators - unemployment in our case). Positive use of government influence in their favor and act to maximize the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií