Mgr. Jiří Crha

Master's thesis

Kontroverzní reklama a její hranice

Controversial Advertising and it s Limits
Abstract:
Reklama je významným fenoménem současné doby a je chápána jako nástroj novodobé komunikace, který v mediálním světě může ovlivňovat sociální, estetické, etické, ekonomické a v neposlední řadě hodnotové postoje člověka, a proto jí musí být věnována pozornost i v oblasti práva. Práce je zaměřena na specifický prvek kontroverze v reklamě (alkohol, tabák, náboženství, diskriminace, erotika, pornografie …more
Abstract:
Advertising is an important phenomenon of the present time and is seen as a tool of modern communication that in media world can influence upon the social, aesthetic, ethical, economic and, last but not least, the human value attitudes, and therefore it must be given attention in the field of law too. The work is focused on a specific factor of controversy in advertising (alcohol, tobacco, religion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2011
  • Supervisor: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta