Mgr. Jiří Crha

Diplomová práce

Kontroverzní reklama a její hranice

Controversial Advertising and it s Limits
Anotace:
Reklama je významným fenoménem současné doby a je chápána jako nástroj novodobé komunikace, který v mediálním světě může ovlivňovat sociální, estetické, etické, ekonomické a v neposlední řadě hodnotové postoje člověka, a proto jí musí být věnována pozornost i v oblasti práva. Práce je zaměřena na specifický prvek kontroverze v reklamě (alkohol, tabák, náboženství, diskriminace, erotika, pornografie …více
Abstract:
Advertising is an important phenomenon of the present time and is seen as a tool of modern communication that in media world can influence upon the social, aesthetic, ethical, economic and, last but not least, the human value attitudes, and therefore it must be given attention in the field of law too. The work is focused on a specific factor of controversy in advertising (alcohol, tobacco, religion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo