Libor Šajtar

Diplomová práce

Aplikace umělé inteligence v polymerních kompozitních materiálech

Application of artificial intelligence in polymeric composite materials
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou vyuţití neuronových sítí pro predikci vlivugeometrických faktorů při výrobě laminátů. Geometrické faktory související s tvarylaminátových výrobků se vyuţívají při návrzích designu karosářských dílů dopravníchzařízení. Byl hodnocen vliv tloušťky, zaoblení a zkosení laminátových vzorků na jejichvlastní frekvence při dynamickém buzení reproduktorem. Cílem práce je navrhnout …více
Abstract:
This process deals with the use of neural networks to predict the influence ofgeometrical factors in the production of laminates. Geometrical factors related to the shapesof laminate products are used for design proposals for body parts of transportationequipment. These factors were evaluated: the influence of thickness, curvature and shear oflaminate samples at their natural frequency of the dynamic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Zora Jančíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích