Theses 

Public relations vybrané instituce – Veronika Hacová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Veronika Hacová

Bachelor's thesis

Public relations vybrané instituce

Public relations of a selected institution

Abstract: Bakalářská práce se zabývá disciplínou Public relations. Jde o prostředek, kterým lze dosáhnout úspěchu v dnešní společnosti, kde je kladen důraz na oboustrannou komunikaci, vztah, důvěru a pochopení veřejnosti. Závěrečná práce definuje pojmy Public relations a propaganda a poukazuje na rozdíly mezi nimi. Teoretická část obsahuje popis historického vývoje a současné situace Public relations. Dále pak charakterizuje její proces, realizátory, cílové skupiny, cíle a záměry, nástroje a oblasti. Teoretická část je zakončena vysvětlením konceptu podnikové identity se všemi jejími složkami. Výsledková část bakalářské práce se zaměřuje na analýzu firmy Alza.cz a.s. Představuje vybranou instituci včetně jejího historického vývoje. Analyzuje její situaci na trhu a popisuje Public relations aktivity. Práce se významněji zaměřuje také na to, jak firma buduje svou podnikovou identitu. V závěru je představen návrh doplňujících aktivit pro zlepšení současného stavu Public relations.

Abstract: The bachelor thesis focusses on the Public relations discipline. It’s an instrument which can help to achieve success in today’s society, where the emphasis is put on mutual communication, relationship, trust and understanding of the public. The final thesis defines the concept of Public relations and propaganda and points out the differences between them. The theoretical part describes the historical development and the current situation of the Public relations. It also characterizes her the process, implementers, target groups, objectives and intentions, tools and areas. The theoretical part ends with an explanation of the concept of corporate identity with all its components. The application part of the bachelor thesis focuses on the analysis of Alza.cz a.s. It represents this institution, including its historical development. It analyses its market situation and describes Public relations activities. The thesis also focuses significantly on how Alza.cz a.s. builds its corporate identity. In conclusion, a proposal for complementary activities to improve the current state of Public relations is presented.

Keywords: Public relations, stakeholders, media relations, CSR, společenská odpovědnost firem, krizová komunikace, podniková identita, podnikový design, podniková filozofie, podniková komunikace, podniková kultura, produkt organizace, podniková image

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 21:29, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz