Petra Glumbíková

Diplomová práce

Účinnost mechanicko-biologického čištění odpadních vod - ČOV Zubří.

Efficiency of mechanical – biological waste water treatment – WWTP Zubří.
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice čištění odpadních vod na ČOV Zubří ve Zlínském kraji. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a složení odpadních vod přitékajících na čistírnu, následně je popsána technologie čištění odpadních vod na ČOV Zubří včetně popisu a funkcí jednotlivých zařízení. Praktická část obsahuje vývoj znečištění z hlediska …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of wastewater treatment at the plant in the town of Zubří, which lies in the Zlín region. The thesis consists of a theoretical as well as practical part. The theoretical part focuses on the characteristics and composition of wastewater that accumulates at the plant in Zubří. Then, it describes the technology of wastewater treatment at the given plant, including the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Hana Škrobánková
  • Oponent: Eva Konečná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava