Bc. Monika Přikrylová

Bakalářská práce

Hodnotová orientace a kvalita života jedince s ADHD

Value orientation and quality of life of an individual with ADHD
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem hodnotové orientace a kvality života jedince se syndromem ADHD. Neopomíjí ani vliv ADHD na životní perspektivu. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá obdobím pubescence, vývojovými změnami tohoto období, zmiňuje také problematiku vývoje identity, roli vzoru a rizikové faktory v pubescenci. Druhá kapitola se věnuje syndromu ADHD …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with topics concerning value orientation and quality of life of an individual with ADHD syndrome. Neither does it neglect the impact of ADHD on the life perspective. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter deals with the period of pubescence, the developmental changes of this period and it also mentions issues of identity development, role models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Segeťová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta