Bc. Eva Studená

Bakalářská práce

Práva a postavení záchranářů/lékařů oproti právům a postavení pacientů, seznam rizik v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče u zdravotnické záchranné služby

The rights and status of paramedics/doctors compared with the rights and status of patients, a list of risks in relation to providing pre-hospital emergency care with the EMS.
Anotace:
Jádrem bakalářské práce je rozbor postavení zdravotnického záchranáře. Výčet právních norem, které se týkají oblasti vzdělání zdravotnického záchranáře a jeho kompetencí a povinností oproti právům pacientů. Dále se práce zabývá popisem častých a významných rizik spojených s činností výjezdové skupiny na Záchranné službě hl. m. Prahy. Do významných rizik je zařazen pracovní úraz, výpadek spojovací techniky …více
Abstract:
The core of the thesis is an analysis of the position of the paramedic; a list of legal norms concerning areas of education of the paramedic and his competencies and responsibilities in relation to patients' rights. The thesis further deals with a description of frequent and significantly dangerous situations connected with the activities of the emergency response unit of EMS Prague. These risks include …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Oliberius, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní