Theses 

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy – Bc. Thu Nguyet Nguyen

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Thu Nguyet Nguyen

Bachelor's thesis

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assessment of financial stability and company performance

Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy, konkrétně společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. Práce je strukturována do dvou částí První část, teoreticko-metodologická, se věnuje významu měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy, jejím uživatelům zajímajícím se o tyto výsledky, a především jejím technikám a metodám, kterými jsou například horizontální a vertikální rozvaha, analýza poměrových ukazatelů rentability a likvidity, metody hodnocení výkonnosti podniku. Druhá část, analyticko-aplikační, se zabývá samotnými výpočty, jejichž metody výpočtu jsou objasněné v části první. V závěru jsou shrnuté výsledky z analyticko-aplikační části, zhodnocena výkonnost podniku a posouzena finanční stabilita a na jejím základě jsou navrhnuta opatření ke zlepšení celkové finanční situace společnosti.

Abstract: This bachelor thesis is focused on measurement and assessment of financial stability and company performance, namely STUDENT AGENCY, Ltd. The thesis is structured into two parts. The first part, theoretical–methodological, is dedicated to the importance of measurement and assessment of financial stability and company performance, its users who are interested in these consequent result, and especially the techniques and methods, which include for example horizontal and vertical analysis of balance sheet, ratio indicators of profitability and solidity, evaluation methods for company performance. The second part, analytical-application, is dealt with the calculation itself, the methods of calculation were explained in the part first. The conclusion summarizes the result of the analytical-application part, evaluation of company performance and recognition of financial stability and then propose motions to improve the overall financial position of the company.

Keywords: Účetnictví, finanční analýza, aktiva, pasiva, rozvaha, výkaz peněžních toků, zisk, investice, finanční ukazatelé, horizontální analýza, vertikální analýza Accounting, financial analysis, balance sheet, assets, liabilities, cash-flow statement, profit, investments, financial indicators, horizontal analysis, vertical analysis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Gabriela Dlasková
  • Reader: Ing. Jana Kotěšovcová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 05:14, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz