Theses 

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy – Bc. Thu Nguyet Nguyen

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Thu Nguyet Nguyen

Bachelor's thesis

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assessment of financial stability and company performance

Anotácia: Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy, konkrétně společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. Práce je strukturována do dvou částí První část, teoreticko-metodologická, se věnuje významu měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy, jejím uživatelům zajímajícím se o tyto výsledky, a především jejím technikám a metodám, kterými jsou například horizontální a vertikální rozvaha, analýza poměrových ukazatelů rentability a likvidity, metody hodnocení výkonnosti podniku. Druhá část, analyticko-aplikační, se zabývá samotnými výpočty, jejichž metody výpočtu jsou objasněné v části první. V závěru jsou shrnuté výsledky z analyticko-aplikační části, zhodnocena výkonnost podniku a posouzena finanční stabilita a na jejím základě jsou navrhnuta opatření ke zlepšení celkové finanční situace společnosti.

Abstract: This bachelor thesis is focused on measurement and assessment of financial stability and company performance, namely STUDENT AGENCY, Ltd. The thesis is structured into two parts. The first part, theoretical–methodological, is dedicated to the importance of measurement and assessment of financial stability and company performance, its users who are interested in these consequent result, and especially the techniques and methods, which include for example horizontal and vertical analysis of balance sheet, ratio indicators of profitability and solidity, evaluation methods for company performance. The second part, analytical-application, is dealt with the calculation itself, the methods of calculation were explained in the part first. The conclusion summarizes the result of the analytical-application part, evaluation of company performance and recognition of financial stability and then propose motions to improve the overall financial position of the company.

Kľúčové slová: Účetnictví, finanční analýza, aktiva, pasiva, rozvaha, výkaz peněžních toků, zisk, investice, finanční ukazatelé, horizontální analýza, vertikální analýza Accounting, financial analysis, balance sheet, assets, liabilities, cash-flow statement, profit, investments, financial indicators, horizontal analysis, vertical analysis

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 19:07, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz