Bc. Lucie Douchová

Master's thesis

Rizikové faktory vzniku dekubitů u pacientů na umělé plicní ventilaci

Risk factors for pressure ulcers in mechanically ventilated patients
Abstract:
Diplomová práce se věnuje detekci rizikových faktorů vzniku dekubitů u pacientů na umělé plicní ventilaci. Pro tvorbu práce byly stanoveny dva cíle. Prokázat vliv vybraných rizikových faktorů vzniku dekubitů a detekovat nejčastější lokalizace a stupně dekubitů u pacientů v intenzivní péči. Teoretická část popisuje aktuální informace o dekubitech a umělé plicní ventilaci, dohledané v odborné literatuře …more
Abstract:
This diploma thesis describes a risk factors´ of pressure ulcer genesis detection by the patiens fixed on lungs ventilation. There were define two targets for the thesis. At first there is a establishment of choosen risk factors´fluence to pressure ulcer genesis and detect the most often pressure ulcer localization and degree by the patiens on intenzive care. Theoretical part describes actual informations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jana Straková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Pinkavová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta