Bc. Barbora Beňovská

Bachelor's thesis

Společenská odpovědnost firem

Corporate Social Responsibility
Abstract:
Cílem bakalářské práce je vysvětlit koncept společenské odpovědnosti v podnikání v současném globalizovaném světě a provést analýzu tohoto konceptu u vybraného subjektu. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je zaměřena na teore-tická východiska týkající se samotného pojmu společenské odpovědnosti, historic-kému vývoji a vybraným normám společenské odpovědnosti firem. Druhá část je tvořena …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explain the concept of corporate social respon-sibility in business in current global world and to make an analysis of this concept for chosen institution. The thesis consists of two main parts. The first part is fo-cused on theory of the term „Corporate social responsibility“, its historical develo-pment and to chosen normatives of corporate social responsibility …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta