Theses 

Etika v obchodní politice velkých a středních podniků – Petra Dvořáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra Dvořáková

Diplomová práce

Etika v obchodní politice velkých a středních podniků

Ethics in Business Policy of Great and Middle Sized Enterprices

Anotace: Diplomová práce „Etika v obchodní politice velkých a středních podniků“ se zabývá aktuální problematikou dodržování etických zásad. První kapitola této práce uvádí do této problematiky, seznamuje s etikou a prvky mravního předporozumění. V následující kapitole se věnuji podnikatelské etice, jejím stručným vývojem, rolí etiky v podnikání a další. Dále práce pojednává o společenské odpovědnosti firem, mravním rozvoji, obchodní politice a formách neetického chování a jednání. Další stěžejní kapitola se věnuje praktické stránce dané problematiky. V této části jsou zahrnuty výzkumné studie zaměřené za zjišťování míry dodržování etiky v rámci velkých a středních podniků v rámci České republiky. Výzkum jsem zaměřila na manažery velkých a středních podniků, zaměstnance, dodavatelé a malé firmy.

Abstract: This diploma thesis “The Ethics in business policy of big and medium sized companies“ deals with the actual problems of sustaining ethics policy. The first chapter informs the reader of this issue and acquaints them with ethics and components of moral understanding. I then attend to business ethics, its brief development, the role of business ethics etc. The diploma then talks about corporate social responsiblity, moral expanse, business policy and forms of unethical behaviour. The next chapter deals with the practical parts of this issue. Research is included which refers to sustaining ethics policy of big and medium sized companies in the Czech Republic. I focus specifically on managers of big and medium sized companies, employees, suppliers and small companies.

Keywords: etika, podnikatelská etika, společenská odpovědnost firem, obchodní politika, etický kodex., ethics, business ethics, corporate social responsiblity, business policy, code of ethics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Hana Krymláková
  • Oponent: Marta Lednická

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 22:54, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz