Eva PLACROVÁ

Bakalářská práce

Dramatická výchova ve výuce hudební výchovy na druhém stupni základních škol

Drama techniques in music education in upper primary schools
Anotace:
Práce se zabývá dvěma základními disciplínami, a sice dramatickou a hudební výchovou a jejich propojením během vyučování na druhém stupni základních škol. Cílem práce je poukázat na další možné metody a příznivý vliv využití dramatické výchovy během výuky na základní škole, a to nejen ve vztahu k dítěti, nýbrž i jako možnou efektivní podobu hudební výchovy pro učitele. Hudba a divadlo k sobě neodmyslitelně …více
Abstract:
The thesis deals with two basic disciplines, namely drama and music education and their interconnection during teaching at the second level of elementary schools. The aim of the work is to point out other possible methods and the beneficial influence of the use of drama education during primary school education, not only in relation to the child, but also as a possible effective form of music education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLACROVÁ, Eva. Dramatická výchova ve výuce hudební výchovy na druhém stupni základních škol. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/