Ing. Miloslava Mathauserová

Bachelor's thesis

Výkaz Cash-flow

Statement of cash flow
Abstract:
V práci je na základě teoretických poznatků o peněžních tocích a o metodách jeho sestavení zpracován výkaz cash flow vybraného podniku. Výkaz cash flow je sestavován nepřímou metodou, na jejímž základě se odhalí možné finanční problémy a případná rizika firmy. Na závěr jsou formulovány návrhy a doporučení ke zjištěné struktuře cash flow ve sledovaném období.
Abstract:
In work, based on theoretical knowledge of cash flowing and methods of assembly, there is processed a cash flow statement of a chosen company. The cash flow is being set together by undirect method. As a result of using this method, the possible financial troubles and posible risks for the company should be disclosed. In the end the suggestions and recommendations are formed according to the found …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Jiří Hanzlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance