Theses 

Nezaměstnanost a rekvalifikace u osob ve věku 50+ – Bc. Klára Bergmanová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Klára Bergmanová

Master's thesis

Nezaměstnanost a rekvalifikace u osob ve věku 50+

Unemployment and rekvalification in the age group 50 years and over

Abstract: Tato magisterská diplomová práce se zabývá nezaměstnaností a rekvalifikacemi u lidí starších padesáti let. Jejím cílem je zjistit, jak účastníci rekvalifikačních kurzů hodnotí jejich dopad na svou profesní kariéru. Práce sestává ze dvou částí, teoretické a empirické. Teoretická část pojednává o vzdělávání dospělých, vymezuje základní pojmy s tímto tématem související, zabývá se vzdělávacími formami a motivací ke vzdělávání. Dále se věnuje tématům zaměstnanosti a nezaměstnanosti, dění na trhu práce. Nechybí zde ani téma rekvalifikací jako součásti aktivní politiky zaměstnanosti a konečně kapitola věnující se nezaměstnaným dospělým ve věku 50+ v kontextu celoživotního učení. Empirická část práce popisuje metodologii kvalitativního výzkumného šetření, které bylo realizováno pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Součástí empirické části práce je také prezentace výsledků výzkumného šetření.

Abstract: The main topic of this master´s thesis is unemployment and rekvalification in the age group 50 years and over. The goal of this thesis is to find out how rekvalification course attendees evaluate the course impact on their profesional career. This thesis consists of two parts, the theoretical and the empirical. The theoretical part deals with adult learning and determins basic therms in relation to this topic. As well as it deals with educational forms and motivation. Further more it discusses topics of employment and unemployment, and the labour market. Rekvalification as a part of the active employment politics is not omited. At last there is a chapter discussing unemployed adults in the age group 50 years and over in the context of life long learning. Empirical part describes the methodology of the qualitative research that was realised via partialy structured interviews. In the empirical part is also included the conclusions presentation of of this research.

Keywords: nezaměstnanost, rekvalifikace, celoživotní učení, vzdělávání dospělých, kvalitativní výzkumné šetření, unemployment, rekvalification, life long learning, adults learning, qualitative research

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/6/2019 13:01, Week 24 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz