Vladěna Gorylová

Bachelor's thesis

Projekt podlahového vytápění kondenzačním kotlem napojeného na solární panely v rodinném domě

Project Of Water-based Radiant Heating To Condesing Boiler Conected To The Solar Panels In The Family House
Abstract:
Bibliografická citace: Gorylová, V. Projekt podlahovéhovytápění kondenzačním kotlem napojeného na solární panely v rodinném domě, Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra Prostředí staveb a TZB, 2017, Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Zadáním bakalářské práce byl návrh podlahového vytápění dvojpodlažního rodinného domu s napojením na solární panely, …more
Abstract:
Bibliographic citation: Gorylová, V. Project of water-based radiant heating to condesing boiler conected to the solar panels in the family house, Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services, 2017, Bachelor thesis, Supervisor: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Specifications of my thesis was design of two-floor family …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Irena Svatošová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava