Tereza Štefková

Diplomová práce

Ukazatele KPI pro hodnocení výkonnosti vybrané obchodní společnosti

Indicators KPI for Performance Measurement of the Selected Business Company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na klíčové ukazatele výkonnosti. V teoretické části jsou popsány přístupy k hodnocení výkonnosti podniku. Následně jsou charakterizovány klíčové ukazatele výkonnosti a jsou uvedeny předpoklady pro jejich správný výběr. V praktické části je analyzován systém klíčových ukazatelů výkonnosti zavedený ve společnosti Brose CZ spol. s r.o. Na základě analýzy systému ukazatelů jsou …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the key performance indicators. It describes approaches to the performance measurement of the enterprise in its theoretical part. Further, key performance indicators are characterized and prerequisites for their right choice are given as well. In the practical part of the thesis the key performance indicators system, established in the business company called Brose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Marcela Palochová
  • Oponent: Yvetta Pšenková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava