Bc. Julie Zpěváková

Master's thesis

Syndrom vyhoření laického pečovatele

Burnout Syndrome of Lay Care-Giver
Abstract:
Diplomová práce se zabývá laickou péčí. Zaměřuje se na péči poskytovanou v domácím prostředí, kde roli poskytovatele péče zastávají rodinní příslušníci. Teoretická část vymezuje laickou péči, věnuje se příspěvku na péči a popisuje syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření je koncipován k tématu pečovatelství. Praktická část popisuje výsledky kvalitativního šetření, jehož cílem bylo zjistit a popsat, jak laičtí …more
Abstract:
The thesis deals with lay care. It focuses on care provided in the domestic environment where the role of the care provider is held by family members. The theoretical part defines lay care, devotes attention to care and describes burnout syndrome. The burnout syndrome is designed for the topic of nursing. The practical part describes the results of the qualita-tive survey which aimed at finding and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zpěváková, Julie. Syndrom vyhoření laického pečovatele. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe