Tomáš Dubrava

Bakalářská práce

Návrh spalovací turbíny do parního hospodářství

Proposal of Steam Combustion Turbine for Steam Boiler Room
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na návrh velikosti mikroturbíny, ve které probíhá výroba tepla a elektrické energie. V rešerši jsou popsány typy a využití spalovacích turbín. V dalším kroku je uvedena energetická bilance tepelného hospodářství konkrétního případu, dále pak stanovení množství vyrobeného tepla a elektrické energie. Závěrem práce je vyhodnocení ekonomické návratnosti mikroturbíny a celkové …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at concept of micro turbine, which is produces combine heat and power. In the recherché are described types and uses for combustion turbines. Further is shown energy balance of heat economy that is shown on concrete situation. Furthermore is determined amount of created heat and power. At the end of this thesis is evaluated return of investment into the micro turbine and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Michal Židek
  • Oponent: Michal Žlebek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava