Vojtěch Tanistra

Bakalářská práce

Rešerže těžby nerostných surovin za období 2005-2014 v Moravskoslezském kraji a předpoklad na další období

Literature Search Extraction of Mineral Resources for the Period 2005-2014 in the Moravian-Silesian Region and the Forecast for the Next Period
Anotace:
Cílem této práce je poskytnout informace o těžbě nerostných surovin v Moravskoslezském kraji za uplynulé desetiletí. V úvodní části je definováno území Moravskoslezského kraje. Dále je rozepsán popis surovin těžených v kraji a jejich využití. V dalším bodě jsou vypsány firmy působící v oblasti těžby nerostného bohatství v tomto kraji. V bodě pět je zhodnocena těžba surovin těchto firem za období let …více
Abstract:
The aim of this study is to provide information about mining in the Moravian-Silesian region over the past decade. In the introductory part is defined by the Moravian-Silesian region. It is also itemized description of the raw materials mined in the region and their use. At another point, the listed mining companies engaged in the extraction of mineral resources in the region. In point five evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Martin Hummel
  • Oponent: Miloš Duraj

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava