Theses 

Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích – Aneta ZETOCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

Aneta ZETOCHOVÁ

Bakalářská práce

Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích

Current problems of activity of crime prevention assistants in České Budějovice

Anotace: Bakalářská práce na téma Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích se zaobírá předcházením kriminality pomocí programu Asistent prevence kriminality. Program byl zaveden v Českých Budějovicích roku 2013 a funguje již třetím rokem. Mnoho lidí má o něm rozdílné smýšlení, a proto jsem se rozhodla provést výzkumnou sondu abych zjistila, zda je to úspěšné či neúspěšné. V rámci obsahu činností, které asistenti vykonávají, je totiž možné, že se potýkají s problémy či překážkami. Ty jim mohou působnost v praxi ztěžovat. V teoretické části jsem popsala současný stav, kde jsem se zmínila o prevenci kriminality v Českých Budějovicích s ohledem na sídliště Máj, dále základními funkcemi a činnostmi, jimiž se asistenti prevence kriminality zabývají a v poslední řadě také příklady dobré praxe, kterými srovnávám pozitivní a negativní názory veřejnosti a odborníků. Pro praktickou část bakalářské práce jsem si vybrala kvalitativní výzkum. K získání dat byla použita výzkumná metoda dotazování a jako technika sběru dat byl zvolen strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami. Patnáct rozhovorů bylo rozděleno do tří bloků s různě podanými otázkami takovým způsobem, aby propojily teoretickou část s dosažením hlavního cíle. Hovořila jsem s asistenty prevence kriminality i se zainteresovanými odborníky, kteří rozumí dané oblasti. Cílem práce je zachytit rozvíjející se strukturu a činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích, objasnit prvotní obtíže a problémy, které toto utváření doprovázejí a navrhnout některá optimalizační doporučení.

Abstract: The Bachelor thesis's topic is Current problems of activity of crime prevention assistants in České Budějovice is focused on crime prevention by the help of the crime prevention assistants programme. The programme of the Crime Prevention Assistant in České Budějovice was introduced in 2013 and works for three years currently. Many people have different opinions on this programme and that is why, I have decided to do research to find out if the programme is successful or not. In the scope of content of activity is possible that assistants contend with problems or obstacles which can worse the scope of activity. In the theoretical part I have decribed present-day situation, then I have also mentioned crime prevention in České Budějovice according to the housing estate Máj. Moreover, I have written about basic functions and activities which are part of work of crime prevention assistants and then I have compared examples of good practice with positive and negative evaluation of this programme by the public and specialists. For my practical part I have chosen qualitative research. The research questioning method was used for gaining data. The structured dialogue with open questions has been used as a technique of gaining data. Fifteen dialogues have been divided into three sections with different questions to connect the theoretical part with achievement of the main aim. I have spoken with crime prevention assistants and with interested specialists who motion stated issues. The main aim of this thesis is to capture developing structure and activities of crime prevention assistants in České Budějovice, to clarify primary difficulties and problems which keep company with this formation and to suggest some optimization recommendations.

Klíčová slova: kriminalita, prevence kriminality, asistent prevence kriminality, mentor

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2015
  • Zveřejnit od: 10. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Hála

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 8. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42944 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ZETOCHOVÁ, Aneta. Aktuální problémy činnosti asistentů prevence kriminality v Českých Budějovicích. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz