Dominika Gancarčíková

Bachelor's thesis

Řešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh domovní čistírny odpadních vod

Solution Sanitary Instalations in the Family House, Draft of Domestic Sewage Treatment Plant
Abstract:
Cílem bakalářské práce je projekt rodinného domu s odvodem splaškových vod do domovní čistírny odpadních vod. Dešťová voda je odvedena do akumulační nádrže a zasáknuta na pozemku, z důvodu zadržení vody v krajině. Předmětem řešení je toto navrhnout a posoudit vzhledem k nejvhodnějším způsobům. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První části je projekt rodinného domu z hlediska stavebního. Vypracování …more
Abstract:
Main object of the bachelor thesis is a project of a family house with a sewage drainage into a domestic sewage treatment plant. Rainwater is taken to a storage tank and siphoned off to land, due to water retention in the countryside. The object of the solution is to design and evaluate this with regard to the most appropriate ways. The bachelor thesis consists of two parts. The first part is a project …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Petra Tymová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava