Bc. Renata Burkovcová

Master's thesis

Product placement v současném filmu, aneb jiná forma propagace

Product placement in the contemporary film or different form of publicity
Abstract:
Tématem diplomové práce je product placement v současném filmu aneb jiná forma propagace. Teoreticko-metodologická část je souhrnem základních vlastností product placementu, obsahující historii, vymezení pozitivních a negativních stránek, dále uplatňování v českém i zahraničním filmu včetně jeho právního vymezení. V aplikační části jsem prostřednictvím dotazníkového šetření zkoumala efektivitu umístění …more
Abstract:
The thesis deals with product placement in the current movie or other form of promotion. Theoretical and methodological part is a summary of the basic properties of product placement, including history, definition of positive and negative features, as well as application in the Czech and foreign film, including its legal definition. In the application of the questionnaire survey, I examined the effectiveness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Zdenka Chocholoušová
  • Reader: Ing. Jana Dolejší

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní