Veronika Petřkovská

Bachelor's thesis

Využití dotačních prostředků EU pro rozvoj mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko

Use of the EU Grants for Development of the Microregion Valašsko – Horní Vsacko
Abstract:
Využití dotačních prostředků EU pro rozvoj mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko Regionální politika EU představuje soubor opatření, kterými vlády členských zemí koordinují sociální a ekonomickou soudržnost. Cílem regionální politiky EU je vyrovnávání disparit mezi regiony a zvyšování jejich životní úrovně. Bakalářské práce se zabývá analýzou využití dotačních prostředků EU pro rozvoj mikroregionu Valašsko …more
Abstract:
Use of the EU Grants for Development of the Micro-region Valašsko – Horní Vsacko EU regional policy is a set of measures which governments of member states coordinate social and economic cohesion. The main goal of EU regional policy is balancing disparities between regions and raising their standard of living. This bachelor thesis deals with Use of the EU Grants for Development of the Micro-region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Eva Poledníková
  • Reader: Jakub Haas

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava