Theses 

Sociálně patologické jevy a jejich vzájemné souvislosti – Bc. Lenka Kopešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / odbor:
Social Work / Social Work and Penitentiary Care

Bc. Lenka Kopešová

Bachelor's thesis

Sociálně patologické jevy a jejich vzájemné souvislosti

Socially Pathological Phenomena and their Interaction

Anotácia: Tato má bakalářská práce se zabývá tématikou problematiky výskytu patologických jevů ve společnosti a existujícími vztahy mezi nimi a hlavně problematikou kriminality. Práci jsem rozdělila na dvě základní části- teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna na čtyři hlavní kapitoly. Počáteční část obsahuje problematiku patologických jevů. Druhá kapitola pojednává o kriminalitě a o pojmech spojených s touto problematikou, důležitých pro zvolené téma. Ve třetí kapitole se zabývám problematikou uživatelů drog a drogovou problematikou v rámci zvoleného tématu. Ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na problematiku dalšího patologického jevu, a tou je bezdomovectví. Praktická část představuje zpracování dotazníkového šetření v Domě humanity a v K - centru a zodpovězení stanovených předpokladů prostřednictvím vyhodnocení dat z provedeného průzkumu. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, do jaké míry patologické jevy, užívání drog a bezdomovectví ovlivňují kriminalitu a hlavně kriminalitu mládeže a který jev má na kriminalitě větší podíl.

Abstract: This has a bachelor's thesis deals with the issue of the incidence of pathological phenomena and the existing relationships between them and the main issues of crime . The work is divided into two parts : theoretical and practical . The theoretical part is divided into four main chapters . The initial section contains issues pathologies . The second chapter deals with crime and concepts associated with this important issue for the selected topic . In the third chapter we consider the problem of drug and drug problems within the selected theme. In the fourth chapter, I focused on the issue of further pathological phenomenon , and that is homelessness . The practical part is the processing of the survey in the House of humanity and K - center and answering the set of assumptions through analysis of data from the survey . The main aim of my thesis is to determine to what extent the pathological effects of drug use and homelessness affect crime and major crime and youth phenomenon which has the greater share of crime.

Kľúčové slová: agrese, droga, domov, bezdomovec, chudoba, nezaměstnanost, násilí, trestný čin, navrhovaná opatření, vzdělání, typologie bezdomovců, pachatel, prevence, psychopatologické situace, socializace

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2014
  • Zverejniť od: 24. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedúci: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27445 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Kopešová, Lenka. Sociálně patologické jevy a jejich vzájemné souvislosti. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 5. 2019 21:30, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz