Theses 

Sociálně patologické jevy a jejich vzájemné souvislosti – Bc. Lenka Kopešová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / field:
Social Work / Social Work and Penitentiary Care

Bc. Lenka Kopešová

Bachelor's thesis

Sociálně patologické jevy a jejich vzájemné souvislosti

Socially Pathological Phenomena and their Interaction

Abstract: Tato má bakalářská práce se zabývá tématikou problematiky výskytu patologických jevů ve společnosti a existujícími vztahy mezi nimi a hlavně problematikou kriminality. Práci jsem rozdělila na dvě základní části- teoretickou a praktickou. Teoretická část je členěna na čtyři hlavní kapitoly. Počáteční část obsahuje problematiku patologických jevů. Druhá kapitola pojednává o kriminalitě a o pojmech spojených s touto problematikou, důležitých pro zvolené téma. Ve třetí kapitole se zabývám problematikou uživatelů drog a drogovou problematikou v rámci zvoleného tématu. Ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na problematiku dalšího patologického jevu, a tou je bezdomovectví. Praktická část představuje zpracování dotazníkového šetření v Domě humanity a v K - centru a zodpovězení stanovených předpokladů prostřednictvím vyhodnocení dat z provedeného průzkumu. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, do jaké míry patologické jevy, užívání drog a bezdomovectví ovlivňují kriminalitu a hlavně kriminalitu mládeže a který jev má na kriminalitě větší podíl.

Abstract: This has a bachelor's thesis deals with the issue of the incidence of pathological phenomena and the existing relationships between them and the main issues of crime . The work is divided into two parts : theoretical and practical . The theoretical part is divided into four main chapters . The initial section contains issues pathologies . The second chapter deals with crime and concepts associated with this important issue for the selected topic . In the third chapter we consider the problem of drug and drug problems within the selected theme. In the fourth chapter, I focused on the issue of further pathological phenomenon , and that is homelessness . The practical part is the processing of the survey in the House of humanity and K - center and answering the set of assumptions through analysis of data from the survey . The main aim of my thesis is to determine to what extent the pathological effects of drug use and homelessness affect crime and major crime and youth phenomenon which has the greater share of crime.

Keywords: agrese, droga, domov, bezdomovec, chudoba, nezaměstnanost, násilí, trestný čin, navrhovaná opatření, vzdělání, typologie bezdomovců, pachatel, prevence, psychopatologické situace, socializace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2014
  • Accessible from:: 24. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27445 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kopešová, Lenka. Sociálně patologické jevy a jejich vzájemné souvislosti. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 15:23, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz