Michal Špaček

Doctoral thesis

Výzkum využití biomasy jako akumulační zdroj energie s aplikací na řízení kogeneračních jednotek

Research of biomass as a accumulative source of energy with application for control of cogenerating units
Abstract:
Tato disertační práce se zabývá problematikou kogeneračních jednotek (KGJ), jak z pohledu elektrické, tak i tepelné energie. Teoretická část se zabývá jednotlivými typy kogeneračních jednotek. Tato část se opírá o zhodnocení jednotlivých typů kogeneračních jednotek z pohledu dodávky elektrické energie. Kogenerační jednotky jsou hodnoceny za pomocí metody Multikriteriální analýzy shody a neshody (CDA …more
Abstract:
This dissertation deals with the issue of cogeneration units (KGJ) both in terms of electric and thermal energy. The theoretical part deals with individual types of cogeneration units. This section is based on an assessment of the individual types of cogeneration units from the point of view of power supply. Cogeneration units are evaluated using the Multi-Criteria Analysis and Non-Compliance (CDA …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Zdeněk Hradílek
  • Reader: Radomír Goňo, Zbyněk Martínek, Oldřich Záviška

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava