Theses 

Kultura a organizace veřejné správy (podniková kultura) – Bc. Pavlína Caranová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína Caranová

Bakalářská práce

Kultura a organizace veřejné správy (podniková kultura)

Culture and Public Sector Organizations (Corporate Culture)

Anotace: Pro bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Kultura a organizace veřejné správy“ (podniková kultura). Oslovilo mě mezi mnoha dalšími, právě svým důležitým společenským významem, širokým okruhem působnosti a také rozmanitými možnostmi aplikace. Použiji empirickou metodu pozorování, založenou na bezprostředním odrazu reality a konkrétních vlastností sledovaných komponent. Také logickou metodu analýzy a syntézy, které budu aplikovat ve všech částech předložené práce. Použiji rovněž informace získané svojí vlastní zkušeností. Všechny metody se také promítnou v závěrečném shrnutí. Mým cílem v této práci je naznačení-odůvodnění důležitosti oblasti kultury a organizace veřejné správy. Ale také se chci pokusit zdůraznit význam hodnot lidství pro život ve společnosti. Nezbytnost morálních, charakterových a duchovních znalostí a dovedností, bez nichž je jakékoli vzdělání a nadání pouhou prezentací naučených technik. Samotné slovo kultura provází lidskou civilizaci od jejího prvopočátku. Rovněž termín organizace můžeme rozebírat z mnoha úhlů pohledu. Může charakterizovat význam institucionální nebo organizační. V každém případě se dotýkají jak jednotlivce, tak celé společnosti, která je tvořena dalšími menšími nebo většími skupinami – rodina, rod, vesnice, města, podniky, firmy a státní zřízení je bez nich téměř nepředstavitelné. Tato práce nese podtext „podniková kultura“. Zaměřím se proto převážně na tuto oblast, ale současně i na faktory, které jsou spolupůsobícími činidly, stejně jako předložím důležitost a charakteristiku lidského potenciálu nejen fyzického, ale i duchovního, bez kterých je kvalitní fungování veřejné správy a života ve společnosti nepředstavitelné. Ve své podstatě jde o atmosféru a klima v podniku (a nejen v podniku), které nevznikají ve vzduchoprázdnu. Je ovlivňována velkým počtem faktorů a ona sama také působí a ovlivňuje události budoucí.

Abstract: I chose the topic “Culture and Organisation of the Public Service” (corporate culture) for my bachelor´s work. This topic made an impression on me among others just for its important social significance, wide sphere of activity and also for various possibilities of application. I used empirical method of observation based on immediate reflection of reality and particular characteristics of observed components. As well as logical methods of analysis and synthesis that are reflected in all parts of the submitted work. These are reflected in the final resume as well. My goal of this work was indicating-justification of the importance of the area of culture and organisation of the Public Service. I tried to clarify the term of Public Service, that is crucial, and as well as terms of culture and organization in their common substance. Subsequently, I defined particular sectors like values, ethics, working moral, social relationships and other, not only from the point of view of the corporate meaning. I focused on the corporate culture, its components, functions and typology. Also I devoted to the transfer of foreign elements of culture to the Czech environment that influences all the society very much. In my work, I presented the interconnection with various areas, branches and opinions that in large extent influence the activity of the Public Service and so the connected culture and organization. The word culture itself has accompanied the human civilization since its outset. As well as we can anatomize the term of organization from many sides. It can characterize the institutional or organisational meaning. In every case, they touch both the individual and all the society that is made up from small and big groups – family, family-line, villages, cities, companies, firms; and state institutions are almost unimaginable without them. This work focuses on the term “corporate culture”. Therefore, I concentrated mainly on this area, but at the same time on the factors that are cooperating agents, as well as I presented the importance and characteristics of human potential without of which a high-quality functioning of Public Service is unimaginable. Basically, it is about the atmosphere and climate in a company (and not only in a company) that do not come of in the vacuum. The corporate culture is influenced by a big amount of factors and the corporate culture itself influences future happenings. Among many things it is the efficiency, success but even possible troubles and related sanctions that may happen in a company. Just for these reasons it is necessary to devote attention to this area.

Klíčová slova: kultura, organizace, podnik, management, veřejná správa, globalizace, sociální kompetence, akulturace, enkulturace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:42, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz