Benedikt Malý

Bakalářská práce

Řešení zdravotně technických instalací v objektu rodinného domu s návrhem využívání dešťových vod a domovní čistírny odpadních vod

Solutions of sanitary technical installations in a family house with a proposal for the use of rainwater and a domestic sewage treatment plant
Anotace:
MALÝ, B.: Řešení zdravotně technických instalací v objektu rodinného domu s návrhem využívání dešťových vod a domovní čistírny odpadních vod. Ostrava: Bakalářská práce, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2018, Počet stran: 75. Předmětem bakalářské práce je projekt pro provádění stavby dvoupodlažního rodinného domu, řešení vnitřní kanalizace a vnitřního vodovodu. Součástí řešení je …více
Abstract:
MALÝ, B.: Solutions of sanitary technical installations in a family house with a proposal for the use of rainwater and a domestic sewage treatment plant. Ostrava: The Bachelor Thesis, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Number of Pages: 75. The topic of this bachelor thesis is a project dealing with the construction of a two-floor family house, with the design of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Pavel Gergela

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava