Theses 

Biologické procesy kontrolované CK1 delta/epsilon v kontextu chronické lymfocytární leukémie (CLL) – Bc. Michaela Gregorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Gregorová

Bakalářská práce

Biologické procesy kontrolované CK1 delta/epsilon v kontextu chronické lymfocytární leukémie (CLL)

Biological processes controlled by CK1 delta/epsilon activity in the context of chronic lymphocytic leukemia (CLL)

Anotace: V této bakalářské práci jsou diskutovány informace o kasein kináze 1, která se účastní mnoha buněčných procesů a je velmi zajímavým a důležitým tématem ke zpracování. Zejména v kontextu patologických stavů hraje kináza významnou roli a její účast při vzniku a vývoji různých typů nádorů není výjimkou. Cílem bakalářské práce bylo shrnout dosavadní informace o kasein kináze 1 a také o její účasti na vzniku a rozvoji nádorových onemocnění, a to zejména v případě chronické lymfocytární leukémie. Toto onemocnění patří ke stále neléčitelným a velmi častým typům rakoviny, která postihuje především jedince starší 65 let. Důležitým mechanismem patologie chronické lymfocytární leukémie jsou změny ve Wnt signalizaci, která patří k intenzivně studovaným drahám v buňkách. Právě kasein kináza 1 hraje významnou roli hned v několika Wnt drahách a mohla by tedy být zásadní pro rozvoj nemocí závislých na Wnt aktivitě, jako je právě chronická lymfocytární leukémie. V posledních letech se vyvíjí i látky, které tuto kinázu inhibují a mohou tedy například blokovat migraci buněk, proliferaci, buněčný cyklus nebo buněčnou adhezi, což by mohlo být využito v budoucnu právě pro léčbu chronické lymfocytární leukémie.

Abstract: This bachelor thesis analyzed basic information about casein kinase 1, which participates in many cellular processes, and is therefore an interesting and important topic for processing. Particularly in the context of pathological conditions, this kinase is referred to as an important enzyme involved in the onset and development of cancer. The aim this bachelor thesis was to summarize the current information about casein kinase 1 and its participation in the development and progression of tumors, especially in chronic lymphocytic leukemia (CLL). This disease belongs to the still incurable and very frequent types of cancer and affects especially people over the age of 65. An important mechanism of the CLL pathology are changes in the Wnt signaling pathway which belongs to highly investigated developmental pathways. Casein kinase 1 plays an important role in multiple Wnt pathways and could therefore be crucial in pathologies driven by Wnt signaling such as in case of CLL. In recent years, substances that inhibit this kinase have been developed and can, for example, block cell migration, proliferation, cell cycle, or cell adhesion, which could be used in future to treat CLL.

Keywords: Kasein kináza 1, chronická lymfocytární leukémie, rakovina, inhibice, signální dráhy, Casein kinase 1, chronic lymphocytic leukemia, cancer, inhibition, signaling pathway

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Janovská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 15:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz