Theses 

Dramatická hra a klíčové kompetence v mateřské škole – Bc. Sandra JUŘENOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Sandra JUŘENOVÁ

Bakalářská práce

Dramatická hra a klíčové kompetence v mateřské škole

The dramatic games and key competencies in kindergarten

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou Dramatické hry a klíčových kompetencí v mateřské škole. Cílem teorie bylo popsat dramatickou hru jako metodu dramatické výchovy a klíčové kompetence jako nedílnou součást Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Cílem praktické části bylo zjistit, zda dramatická hra rozvíjí klíčové kompetence v mateřské škole, zjistit, které klíčové kompetence jsou pomocí dramatických her rozvíjeny, výsledky výzkumu zpracovat, vyhodnotit a interpretovat. V praktické části řeším danou problematiku pomocí kvalitativního výzkumu, konkrétně zvolenou metodou pozorování a rozhovoru. Metodou pozorování sleduji projevy dětí v průběhu realizace jednotlivých her a cvičení. Rozhovor, který jsem prováděla po uskutečnění her slouží jako reflektivní část výzkumu. Po vyhodnocení jednotlivých činností a her jsem si odpověděla na následující stanovené výzkumné otázky. Rozvíjí dramatické hry klíčové kompetence dětí v mateřské škole? Která ze zvolených dramatických her rozvíjí klíčové kompetence dětí? Které klíčové kompetence u dětí jsou pomocí dramatických her rozvíjeny? Došla jsem tedy k závěru, že dramatická hra klíčové kompetence rozvíjí, konkrétně dramatická hra Na kouzelníka a pomocí dramatických her jsou rozvíjeny kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence a kompetence činnostní a občanské.

Abstract: Bachelor thesis is concerned with questions about Dramatic game and key competencies in kindergarten. The purpose of theory is describing the dramatic game like a method of dramatic education and key competencies like an important part of General educational program of preprimary education. The purpose of practical part is finding out if dramatic game develop key competencies in kindergarten and finding out which key competencies are developped with dramatic games. The other purpose is process the resaults, then evaluate and interpret them. I solve the problems of thesis with qualitative research, with observation and interview method. I observe children´s behaviour during realization of the games and excercises. I use the interview like a reflection after finishing games. I answer these research questions afer evaluation. Can dramatic games develop the key competencies in kindergarten? Which of dramatic games develop the key competencies? Which of key competences are developped with dramatic game? I draw conclusion that dramatic game develop key competencies. Key competencies are developped with dramatic game ?A magician?. Dramatic game develop competencies to learning, competencies to solve problems, communicative competencies, social and personal competencies, civil and active competencies.

Klíčová slova: Dramatická výchova, metoda dramatické výchovy, dramatická hra, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, klíčové kompetence.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2008
  • Zveřejnit od: 11. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11155 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JUŘENOVÁ, Sandra. Dramatická hra a klíčové kompetence v mateřské škole. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz