Veronika Kočiková

Diplomová práce

Senzorická analýza kokosového nápoje

Sensory Analysis of the Coconut Drink
Anotace:
Diplomová práce se zabývá senzorickou analýzou Kokosového nápoje s datlemi společnosti Kalma, k. s., který byl na trh uveden v květnu 2017. Jedná se o osvěžující nápoj bez přidaného cukru, což je jeho hlavním benefitem. Cílem diplomové práce je zjištění, jak spotřebitelé vnímají senzorické vlastnosti Kokosového nápoje s datlemi a jeho konkurentů. Dalšími cíli bylo zjistit silné a slabé stránky výrobku …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the sensory analysis of Coconut drink with the dates of the company Kalma, k.s., which was launched in May 2017. It is a refreshing drink without added sugar, which is its main benefit. The aim of the thesis is to find out how consumers perceive the sensory properties of coconut drinks with the dates and its competitors. Other goals were to find out the strengths and weaknesses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Šárka Velčovská
  • Oponent: Milena Lahutová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava