Petr Mikulčák

Bachelor's thesis

Změny teploty vznícení izolačních materiálů v důsledku znečištění hořlavou kapalinou

Changes in Ignition Temperature of Insulating Materials as a Result of Contamination by a Flammable Liquid
Anotácia:
MIKULČÁK, P. Změny teploty vznícení izolačních materiálů v důsledku znečištění hořlavou kapalinou. Ostrava: VŠB – TU OSTRAVA FBI, 2010. 43 str.Bakalářská práce hodnotí změny teploty vznícení dvou druhů izolačních materiálů při znečištění hořlavou kapalinou v různém poměru.První část práce se zabývá problematikou samovznícení, jsou zde uvedeny základní pojmy a definice. V další části jsou popsány metody …viac
Abstract:
MIKULČÁK, P. Changes in Ignition Temperature of Insulating Materials as a Result of Contamination by Flammable Liguid. Ostrava: VŠB – TU OSTRAVA FBI, 2010. 43 pages.This Bachelor thesis evaluate ignition temperature changes of two different insulating materials at various rate of contamination by flamable liquid.Definitions and basic terms of self-ignition are explained in the first chapter. Next chapter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Hana Věžníková
  • Oponent: Lenka Herecová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava