Tomáš Žlebek

Diplomová práce

Bezpečnostní studie rizik při použití reflexních prvků účastníky silničního provozu

Safety studies the risks of using reflectors road users
Anotace:
ŽLEBEK, Tomáš. Bezpečnostní studie rizik při použití reflexních prvků účastníky silničního provozu. Ostrava, 2017. 56 s. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová práce se zabývá bezpečnostní studií rizik při použití reflexních prvků účastníky silničního provozu. Teoretická část popisuje právní …více
Abstract:
ŽLEBEK, Tomáš. Safety studies the risks of using reflectors by road users. Ostrava, 2017. 56 s. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services. Thesis Supervisor Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. This thesis is devoted to a safety study of risks that may occur while using reflective elements by participants of traffic. The theoretic part describes legislation, traffic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Stanislav Lichorobiec
  • Oponent: Pavel Boček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku