Theses 

Analýza konkurence vybraného podniku – Monika Pospíšilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Monika Pospíšilová

Master's thesis

Analýza konkurence vybraného podniku

Competitive Analysis of a Selected Company

Anotácia: Cílem této diplomové práce je analýza vnitřního a vnějšího prostředí vybrané společnosti, která působí na B2B trhu a identifikace a analýza nejvýznamnější konkurence. Na základě získaných informací se hodnotí současná situace společnosti a podniky jsou porovnány pomocí finanční analýzy. Na závěr diplomové práce jsou navržena doporučení a opatření pro další rozvoj a zlepšení konkurenční pozice.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze the internal and external environment of a selected company operating on the B2B market and identification and analysis of the most important competitors. On the basis of the information obtained, the current situation of the company is assessed and the companies are compared by financial analysis. At the end of the diploma thesis are proposed recommendations and measures for further development and improvement of competitive position.

Kľúčové slová: Konkurence, finanční analýza, SWOT analýza, PEST analýza, B2B, Porterova analýza 5ti sil, analýza konkurence

Keywords: Competition, financial analysis, SWOT analysis, PEST analysis, B2B, Porter's five forces analysis, analysis of competition

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedúci: Marcela Papalová
  • Oponent: Radek Churavý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 4. 2019 17:12, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz