Kamil Ružák

Master's thesis

Návrh modelu přenosové cesty systému LTE pomocí Vienna LTE Link Level Simulator

LTE Transmission Path Model Proposal using Vienna LTE Link Level Simulator
Abstract:
Účelem této diplomové práce je popis technologie Long Term Evolution, tedy technologie pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích. Dále zde budou popsány principy fungování fyzické vrstvy a přenosového řetězce. Navrhnutí modelu přenosového řetězce pomocí softwaru Vienna LTE Link Level Simulator v programu Matlab and Simulink od firmy MatchWorks a následné otestování řešení a porovnání naměřených …more
Abstract:
The purpose of this work is a description of Long Term Evolution, a technology for high-speed data transfer in mobile networks. In addition, there will be described principles of operation and physical layer transmission chain. Designing a model of the transmission chain with software Vienna LTE Link Level Simulator in Matlab and Simulink from MatchWorks and subsequent testing solutions and comparing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Libor Michalek
  • Reader: Tomáš Grygar

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika