Theses 

Profitability Assessment of Kofola CeskoSlovensko a.s. – Qiushi Yu

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Qiushi Yu

Bakalářská práce

Profitability Assessment of Kofola CeskoSlovensko a.s.

Profitability Assessment of Kofola CeskoSlovensko a.s.

Anotace: Poměr ziskovosti je jedním z nejdůležitějších ukazatelů společnosti, který zahrnuje návratnost aktiv, návratnost vlastního kapitálu, čisté ziskové rozpětí a provozní ziskové rozpětí. Silnější ziskovost společnosti, lepší síla společnosti je. Tato práce se proto zaměří na analýzu ziskovosti společnosti Kofola a dalších finančních ukazatelů. Společnost Kofola je velmi známá nealkoholická nápojová společnost v České republice. V této diplomové práci použijeme tři způsoby analýzy k posouzení její finanční situace. Jedná se o analýzu běžných velikostí, analýzu finančního poměru a analýzu rozkladu. Cílem mé diplomové práce je analyzovat ziskovost společnosti Kofola. Prostřednictvím analýzy ukazatelů ziskovosti můžeme znát dolní linii společnosti a její návrat k investorům a můžeme znát schopnost společnosti Kofola transformovat tržby na zisk a schopnost generovat výnosy pro své akcionáře.

Abstract: Profitability ratio is one of the most important ratios of a company which includes return on assets, return on equity, net profit margin and operating profit margin. The stronger profitability ability of a company, the better strength of a company is. Therefore this thesis will focus on the analyzing the Kofola company’s profitability ability and also other financial ratios. The Kofola company is a very famous non-alcohol beverage company in Czech Republic. And in this thesis, we will use three ways of analysis to assess its financial condition. They are common-size analysis, financial ratio analysis and decomposition analysis. The main goal of my thesis is to analyze the profitability ability of Kofola company. Through the analysis of profitability ratios, we can know the companies’ bottom line and its return to investors and we can know the Kofola’s ability to transform sales into profits and the ability of generating return for its shareholders.

Klíčová slova: Finanční analýza, Společná analýza, Posouzení ziskovosti

Keywords: Financial analysis, Common-size analysis, Profitability assessment

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz