Jiří KRAMÁŘ

Bachelor's thesis

Aplikace neuronových sítí pro detekci QRS komplexů

Application of artificial neural networks for detection of QRS complex
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací neuronových sítí pro detekci QRS komplexů z EKG signálu. V práci je popsána problematika snímání EKG signálu, neuronové sítě a jejich učení. Cílem práce je provést rešerši existujících metod pro detekci QRS komplexů a návrh vlastní metody používající Hilbertovu transformaci a implementovat ji. Na obou metodách jsou provedeny testy. Na závěr jsou obě metody vyhodnoceny …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the application of neural networks for the detection of QRS complexes from the ECG signal. The thesis describes issues of ECG signal recording, neural networks and their learning. The aim is to perform research on existing methods for detecting QRS complexes and to design own method using Hilbert's transform and implement it. Test are performed on both methods. Finally …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRAMÁŘ, Jiří. Aplikace neuronových sítí pro detekci QRS komplexů. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Information Systems