Ing. Tomáš Šenkeřík

Bachelor's thesis

Implementace podpůrných inkluzivních opatření na středních školách: evaluace současného stavu

Implementation of supportive inclusive measures in secondary schools: evaluation of the current state
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá evaluací využívaných podpůrných opatření na středních školách na Zlínsku. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První z nich se vztahuje k inkluzi v obecné rovině, druhá kapitola pojednává o možných podpůrných opatřeních, která mají být ze zákona využívána. Praktická část bakalářské práce je tvořena kvantitativním výzkumem formou dotazníku. Tato část práce je zaměřena …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with an evaluation of used support measures at secondary schools in the Zlín region. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter is related to inclusion in general, the second chapter deals with possible support measures which have to be used by the law. The practical part of this bachelor thesis is based on quantitative research in the form of a questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šenkeřík, Tomáš. Implementace podpůrných inkluzivních opatření na středních školách: evaluace současného stavu . Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe