Veronika Rýpalová

Bakalářská práce

Maloplošné chráněné území s geologickou tematikou na území CHKO Jeseníky

Small-scale Protected Areas Containing Special Geological Features of the Jeseníky Protected Area
Anotace:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stavu maloplošných chráněných území s geologickou tématikou v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Bakalářská práce je členěna do několika částí, z nich úvod je stručným popisem oblasti, další významnou kapitolou je legislativní rámec ochrany přírody a hraje v této oblasti důležitou roli. Následuje vznik a charakteristika samotného CHKO a stěžejních …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the evaluation of the small-scale protected areas with a geological theme in the Protected Landscape Area Jeseníky. The thesis is divided into several parts which the introduction includes a brief description of the area, the other important chapter is the legislative framework for the protection of nature and plays an important role in this area. Follow the formation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jakub Jirásek
  • Oponent: Jiří Mališ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava