Veronika Rýpalová

Bachelor's thesis

Maloplošné chráněné území s geologickou tematikou na území CHKO Jeseníky

Small-scale Protected Areas Containing Special Geological Features of the Jeseníky Protected Area
Abstract:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stavu maloplošných chráněných území s geologickou tématikou v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Bakalářská práce je členěna do několika částí, z nich úvod je stručným popisem oblasti, další významnou kapitolou je legislativní rámec ochrany přírody a hraje v této oblasti důležitou roli. Následuje vznik a charakteristika samotného CHKO a stěžejních …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the evaluation of the small-scale protected areas with a geological theme in the Protected Landscape Area Jeseníky. The thesis is divided into several parts which the introduction includes a brief description of the area, the other important chapter is the legislative framework for the protection of nature and plays an important role in this area. Follow the formation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Jakub Jirásek
  • Reader: Jiří Mališ

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava